มหาวิทยาลัยสีเขียว KPRU GREEN

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว KPRU GREEN โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567 กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา กิจกรรมการสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยฯและกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
.
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในมหาวิทยาลัยและสำนักงาน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคมโดยรอบ และเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Green University และ SDGs
.
ซึ่งความสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง การใช้พลังงานอย่างประหยัด การจัดการขยะ น้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรวมถึงการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยมหาวิทยาลัยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่ต่ำ และส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมาจากบุคลากรและนักศึกษา ทั้งสิ้น
.
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว KPRU GREEN มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1400 คน
ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย
🔺 การบรรยายการสร้างความเข้าใจ ความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง, เทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด วิทยากรโดย ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
🔺 การบรรยายเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วิทยากรโดย นายเกรียงศักดิ์ การะเกษ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
🔺 การบรรยายและการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิทยากรโดย อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
.
☎️ 055 706 555
📝 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *